Математика
за 2. клас

 • Т. Витанов
 • Г. Кирова
 • З. Шаркова
 • И. Пушкарова
 • Д. Парушева
 1. Начален преговор

  Чрез уроците от този раздел се осъществява актуализиране на изученото по математика в първи клас за числата до 20, събиране и изваждане без и със преминаване на десетицата, числата 30, 40... 100, геометричните знания за отсечка, триъгълник, кръг, правоъгълник и квадрат (разпознаване и измерване, мерна единица за дължина – сантиметър). С помощта на началния преговор и на урока „Мога ли сам?“ може да се установи доколко учениците са усвоили основното от първи клас и дали са в състояние да продължат успешно обучението си във втори клас.

 2. Числата 21, 22, 23, ..., 99, 100

  Акцентът в тази тема от програмата пада върху по-нататъшното изграждане на редицата на естествените числа – числата до 100. Успоредно с това по естествен начин се въвеждат новите мерни единици дециметър и метър.

 3. Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

  В центъра на темата е усвояването на алгоритмите за събиране и изваждане на числата до 100. Основната цел е усвояването на универсалните и най-често използвани алгоритми за събиране и изваждане на две и повече числа, като числата се записват едно под друго. Вторият много съществен момент е поставяне на началото на изучаване на алгоритмите за намиране на неизвестен компонент при аритметичните действия – основата за решаването на най-простите уравнения. Правилото за намиране на неизвестно събираемо се основава на конкретни примери, като се използва връзката между събирането и изваждането. Изложението на геометричните знания съпътства аритметичните и представлява естественото приложение на събирането и изваждането на естествени числа (обиколка на триъгълник и правоъгълник).

 4. Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване

  Акцентът в този дял е овладяването и затвърдяването на алгоритъма за писмено събиране и изваждане с преминаване и със заемане. Целта в крайна сметка е учениците да разберат и усвоят най-често използваните начини за записване на събирането и изваждането – чрез маркиране на преноса над съответния ред и с отбелязване на „заемането“ на десетица чрез точка над съответния ред. Навсякъде, където е необходимо, с подходящи задачи са изяснени най-често допусканите грешки при алгоритмите за събиране и изваждане. Отделно са разгледани случаите на сбор 100 и изваждане от 100 заради особената трудност при прилагането на алгоритмите – преминаване през един ред.

 5. Таблично умножение и деление

  Тук могат да се откроят два основни момента:

  • осъзнаването на умножението като събиране на равни събираеми и на делението като действие, обратно на умножението;
  • научаването на таблиците за умножение.

  Овладява се правилото за реда на действията чрез множество подходящи примери. По естествен начин умножението с 2, 3 и 4 е свързано с намирането на обиколка на равнобедрен триъгълник, правоъгълник, равностранен триъгълник и квадрат. Включени са и новите мерни единици за време – минута, денонощие, седмица, месец, година, като са търсени интересни приложения, свързани с опита на детето.

 6. Годишен преговор

  Годишният преговор е разработен в 6 урока, които са посветени на основните акценти в програмата. Урокът „Мога ли сам?“ е примерна самостоятелна работа за установяване доколко учениците са достигнали изискванията, заложени в стандартите за съдържание и в програмата за втори клас.