Български език
за 2. клас

 • С. Здравкова
 • Р. Влахова
 • М. Сотирова
 • К. Бозаджиева
 1. Начален преговор

  Разделът е предназначен за начален преговор на знанията, получени от учениците в първи клас. В него се актуализират знанията и уменията им за уместната употреба на речевите единици в общуването. Включването на текстове и илюстративен материал, свързан с лятото и ваканционните преживявания на децата, провокира интереса на учениците и съдейства за повишаване на тяхната учебна мотивация.

 2. Гласните и съгласните звукове в българския език

  В раздела учениците се учат да разграничават ударени и неударени срички и да изписват правилно думи без ударение (предлози, съюзи, кратки форми на местоименията, отрицателна частица, възвратна частица се); да пренасят многосрични думи; да откриват в корелативни двойки тесните и широките гласни звукове и да правят правописна проверка на гласните в неударени срички; да познават правописните особености на думи с щ, ю, я, йо, ьо, дз, дж; да сравняват съгласните звукове по признака звучност – беззвучност, да откриват звуковата промяна и правописа на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата.

 3. Думата като част на речта

  Учениците се запознават с глагола, съществително и прилагателно име като части на речта. Овладяват знания за някои от техните граматически признаци (число на глагола, род и число на съществителното име и прилагателното име), а също и умения за тяхното разпознаване и уместната им употреба в речта. Запознават се с нови понятия за изучаване още видовете съществителни имена (собствени и нарицателни). Формират умения за разпознаване на умалителните съществителни имена, както и за съгласуване на прилагателното и съществителното име по род и число. Акцентът е върху овладяването на умения за правилния изговор и правопис на частите на речта – на глаголите в първо лице, единствено и множествено число и в трето лице, множествено число, в сегашно време; на съществителните имена в единствено число, при които в множествено число изпада гласен звук , ; на формите на прилагателните имена за мъжки род, женски и среден род, за единствено и множествено число.

 4. Словното богатство на българския език

  Четвъртият раздел е насочен към овладяване на компетентности, свързани с думата като речникова единица. Въвеждат се понятията азбучен ред и правописен речник. Учебното съдържание е ориентирано към формирането на умения за използване на азбучния ред при работа с речник, за откриване в правописен речник на думи с правописни особености, за обясняване лексикалното значение на думи от активния речник на ученика.

 5. Изречение

  Разделът осигурява на учениците знания за видовете изречения според целта на изказване. В него се осмислят и надграждат знанията за изречението, получени в първи клас. Развиват се уменията за отделяне на изреченията в текста, за разпознаване на съобщително и въпросително изречение. Формират се умения за разграничаване на изречение от словосъчетание. Овладяват се начини за образуване на въпросително изречение, за преобразуване на съобщително във въпросително изречение и обратно. Учениците се включват в разнообразни по характер речеви ситуации, в които използват овладените умения и усвояват стратегии за уместна употреба на различни по цел на изказване и по начин на образуване изречения. Усъвършенстват уменията си за използване и разпознаване на неезиковите средства – интонация, мимика, жест, поза, в процеса на общуване.

 6. Годишен преговор

  Последният раздел дава възможност да се обобщят, систематизират и затвърдят знанията на учениците за изучаваните езикови единици и уменията им за техния подбор и употреба в различни комуникативни ситуации.