Многообразие на царство Протиста

1. Тип Кореноножки

Обикновена амеба

• сладководен обитател с променлива форма;
• размножава се безполово – чрез делене

2. Тип Камшичести

Зелена еуглена

Камшичестите са едноклетъчни еукариотни организми, които имат постоянна форма на тялото си и се движат с камшичета.

Хламидомонас

• фотосинтезиращ организъм с две камшичета, раз­по­ло­же­ни в предния край;
• размери 10 – 30 μm;

• клетката е покрита с обвивка (от целулоза, подобно на растителните клетки) и е зелена (съдържа хро­ма­то­фор с форма на чашка)

Волвокс (колониално едноклетъчно)

• самостойно хранене;
• от 500 до 20 000 клетки в един пласт по пе­ри­фе­ри­я­та на сферата и потопени в же­ле­по­доб­на материя;
• клетките са свързани с цитоплазмени мостчета и са ориентирани с камшичетата си навън (осигурява дви­же­ние на ко­ло­ни­я­та в определена посока);
• клетките са специализирани – по-го­ля­ма­та част са дреб­ни, крушовидни с по две камшичета, в предната част на колонията (вегетативни клетки); другите са го­ле­ми, малко на брой (4 – 10) и осигуряват раз­мно­жа­ва­не­то;

3. Тип Ресничести

Чехълче
(колониално едноклетъчно)

Ресничестите са еукариотни едноклетъчни организми, които имат постоянна форма на тялото си и се движат с реснички.

Тръбач

• има дълго фуниевидно тяло;
• върху ръба на широката част има дълги ре­сничк­и, които заграждат предустното поле и устния отвор;
• при разделяне на тялото на части от вся­ка се възстановява цялата клетка, ако в нея присъства дори малка част от го­ля­мо­то ядро (регенерация)

Многообразие
на царство Протиста

Тип Кореноножки

Кореноножките са еукариотни едноклетъчни организми, които имат непостоянна форма на тялото си и се движат с лъжливи крачка (псевдоподи).

Обикновена амеба

• сладководен обитател, среща се във во­до­е­ми с ти­не­сто дъно и богата ра­сти­тел­ност
• има променлива форма
• името ѝ означава „разливаща се капка“
• достига до 0,5 mm
• размножава се безполово – чрез делене

Alexander Klepnev, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Дизентерийна амеба

 

 

Дизентерийната амеба е опасна за човека – при­чи­ня­ва заболяването дизентерия. Заразяването се осъ­щест­вя­ва чрез прием на заразена с цисти вода и храна.

Alexander Klepnev, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

     Радиолариите са част от планктона. Интересен е начинът, по който се издигат и потъват във водата. Това се осъ­щест­вя­ва чрез нишковидни образувания на цитоплазмата, разположени по повърхността на тялото. Когато се съкращават, тялото става по-тежко и потъва, а когато са отпуснати, то е по-леко и изплува нагоре.

Тип Камшичести

Камшичестите са едноклетъчни еукариотни организми, които имат постоянна форма на тялото си и се движат с камшичета.

Зелена еуглена

• тялото e с вретеновидна форма, движи се бързо с помощта на едно камшиче
• размери – до 0,05 mm
• в основата на камшичето има специфичен рецептор за светлина (очно петно)
• притежава органели с хлорофил (хроматофори) и на светло фотосинтезира
• на тъмно губи хлорофила си и се храни несамостойно

Хламидомонас

• фотосинтезиращ организъм с две камшичета, раз­по­ло­же­ни в предния край
• размери 10 – 30 μm

 

• клетката е покрита с обвивка (от целулоза, подобно на растителните клетки) и е зелена (съдържа хро­ма­то­фор с форма на чашка)

Волвокс
(колониално едноклетъчно)

 

• сферична колония, която обитава малки слад­ко­вод­ни басейни
• размер – до 2 mm в диаметър
• самостойно хранене
• от 500 до 20 000 клетки в един пласт по пе­ри­фе­ри­я­та на сферата и потопени в же­ле­по­доб­на материя
• клетките са свързани с цитоплазмени мостчета и са ориентирани с камшичетата си навън (осигурява дви­же­ние на ко­ло­ни­я­та в определена посока)
• клетките са специализирани – по-го­ля­ма­та част са дреб­ни, крушовидни с по две камшичета, в предната част на колонията (вегетативни клетки); другите са го­ле­ми, малко на брой (4 – 10) и осигуряват раз­мно­жа­ва­не­то

• през пролетта всяка размножителна клет­ка чрез деления дава началото на но­ва колония, която нараства и след раз­къс­ва­не на майчината колония започва са­мо­сто­я­те­лен живот

Древните колониални едноклетъчни са имали голямо значение за развитието на живота на Земята. Учените предполагат, че от колониалните едноклетъчни, живели преди милиони години, са произлезли многоклетъчните организми – растенията, животните и гъбите.

     Кои особености в устройството на еудорина и гониум дават основание да ги отнесем към колониалните едноклетъчни организми?

Тип Ресничести

Ресничестите са еукариотни едноклетъчни организми, които имат постоянна форма на тялото си и се движат с реснички.

Чехълче
(колониално едноклетъчно)

• сладководен представител, среща се в малки во­до­е­ми със силно гниене;
• храни се най-често с бактерии

Alexander Klepnev, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Deuterostome, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Тръбач

• има дълго фуниевидно тяло;
• върху ръба на широката част има дълги ре­сничк­и, които заграждат предустното поле и устния отвор;
• при разделяне на тялото на части от вся­ка се възстановява цялата клетка, ако в нея присъства дори малка част от го­ля­мо­то ядро (регенерация)

Alexander Klepnev, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Andrei Savitsky, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Да обобщим:

1. Сравнете представителите на тип Кореноножки, тип Камшичести и тип Ресничести. Кои са приликите и разликите между трите типа?
2.  Обяснете твърдението: „Представителите на тип Камшичести принадлежат към царство Протиста.“
3.  Дайте примери за видове, които принадлежат към:
а)  едноклетъчните еукариоти; 
б)  колониалните едноклетъчни организми.
4. Сравнете едноклетъчните еукариоти и колониалните едноклетъчни организми. Кои са приликите и разликите между тях?

Проверете какво сте научили