Magnet für Bulgarien 5. Klasse

 • Джорджо Мотта
 1. Lektion 0 Guter Start

  В уводния урок ще научите изразите за поздрав и сбогуване, ще разберете как да питате за самочувствието на човека, ще научите названията на частите на деня, ще се запознаете с цветовете, ще научите названията на месеците и сезоните, ще можете да говорите за метеорологичното време, ще научите названията на географските места, както и числата от 0 до 200. В граматичен план ще научите повече за употребата на съществителните, за определителния и неопределителния член в Nominativ, както и за употребата на безличното es.

 2. Lektion 1 Das bin ich!

  В урок 1 ще научите как да се представяте и да давате информация за себе си, ще се запознаете с названията на страни, градове и езици, ще научите названията на обществените сгради в града, както и интересна информация за Германия, Австрия, Швейцария и България. В граматичен план ще научите повече за употребата на личните местоимения в Nominativ, на правилните и неправилните глаголи в единствено число, на уважителната форма Sie, на глагола sein в единствено число, на съобщителните и въпросителните изречения, както и за предлозите за място in, aus.

 3. Lektion 2 Vati, Mutti & Co.

  В урок 2 ще говорите за членовете на семейството и роднините, за домашни животни и селскостопански животни, за растенията. В граматичен план ще научите повече за употребата на спомагателните глаголи sein и haben, на формата möcht, за употребата на граматичния член в Akkusativ, на отрицанието с kein, на притежателните местоимения в Nominativ, за множественото число на съществителните, за употребата на предлога von.

 4. Lektion 3 Meine Freunde

  В урок 3 ще говорите за приятелството, за чертите на характера и външния вид, за облеклото. В граматичен план ще научите повече за употребата на правилните и неправилните глаголи в сегашно време, на прилагателните, на глаголите gefallen и finden, на личните местоимения в Akkusativ и Dativ Singular, както и на употребата на израза sehr + прилагателно.

 5. Lektion 4 Mein Tag

  В урок 4 ще научите повече за часовото време, за частите на деня и ще говорите за ежедневни дейности и занимания и места на срещи. В граматичен план ще научите повече за употребата на правилните и неправилните глаголи в сегашно време, на глаголите с делими представки в сегашно време, на показателите за време am и um, на въпросителните думи wo и wohin и на предлога in + Dativ/Akkusativ, както и за употребата на наречия за честота и свързването на главни изречения с und, oder.

 6. Lektion 5 Unsere Schule

  В урок 5 ще научите повече за училището, учебните предмети и учебните принадлежности, за дните на седмицата и за учебната програма. В граматичен план ще научите повече за спрежението на глаголите unterrichten, brauchen, geben, за израза es gibt + Akkusativ, за притежателните местоимения в Akkusativ, за отрицанието nicht, за показателите за време am, за сложните съществителни и за подредбата на изречението.

 7. Lektion 6 Hier wohne ich

  В урок 6 ще говорите за дома, за жилищата, за помещенията и за мебелите. В граматичен план ще научите повече за употребата на граматичния член в Dativ, на модалния глагол können, на предлозите за място in, auf, neben, unter + Dativ, на множественото число на съществителните, както и за сложните съществителни.

 8. Lektion 7 Was isst du gern?

  В урок 7 ще говорите за пазаруването, ще научите названията на плодовете и зеленчуците, ще говорите за храни и напитки, ще отправяте покана за рожден ден, ще обсъждате празници и традиции. В граматичен план ще научите повече за употребата на неправилните глаголи в сегашно време, на модалните глаголи mögen и können, за множественото число на съществителните, както и за мерни единици.

 9. Lektion 8 Krank und gesund

  В урок 8 ще говорите за здравето, за частите на тялото, за посещението при лекаря. В граматичен план ще научите повече за употребата на граматичния член в Dativ, за личните и притежателните местоимения в Dativ, за модалния глагол dürfen, за множественото число на съществителните, за свързването на главни изречения с aber, за подчинените изречения с denn, за свързването на главни изречения с deshalb.