Конечно! 7 класс

 • Татяна Алексиева
 • Евгения Костова
 • Виолета Миланова
 1. Урок 1 Ура, каникулы!

  В този урок ще научите да говорите за места за отдих, да разказвате за ваканцията и за видовете почивка, за това с какво се занимават учениците, за летните лагери. В граматичен план ще научите повече за съществителните и прилагателните във винителен падеж множествено число, за глаголите с винителен падеж, показателните местоимения, за дателен падеж в безлични конструкции, за безличните изречения и главната част в едносъставното изречение.

 2. Урок 2 На досуге

  В този урок ще научите да назовавате видовете магазини, да говорите за мода, да обсъждате облеклото и как да пазарувате дрехи, да разказвате за спортни занимания и здравословен начин на живот. В граматичен план ще научите повече за простата и сложна сравнителна степен на прилагателните, за сравнителната степен на прилагателните в родителен падеж, за управлението на глаголите носить, надеть, одеть, ходить/быть (в чём?), за повелителното наклонение, за глаголите играть, сыграть, проиграть и за наречията за начин на действие (быстро, высоко).

 3. Урок 3 В мире профессий

  В този урок ще говорите за професиите, за качествата и уменията, характерни за различни видове професии, за задължения и отговорности. В граматичен план ще научите повече за съществителните и прилагателните имена в творителен падеж множествено число, за съставното глаголно сказуемо, за подчинените изречения със съюзите потому что и чтобы, за определителните местоимения (сам-самый; каждый-любой, весь) и за сложната превъзходна степен на прилагателните имена.

 4. Урок 4 Мир моих увлечений

  В този урок ще назовавате средствата за масова информация, ще разказвате за това какви СМИ използвате, ще говорите за книги и филми. В граматичен план ще научите повече за отрицателните местоимения никто, ничто, никакой, за подчиненото изречение със съюзната дума который, за посочване на часовото време в разговорната реч, за сложното съставно изречение с подчиненo допълнително и за глаголите использовать, пользоваться.

 5. Урок 5 Все мы такие разные

  В този урок ще назовавате празниците и ще говорите за традициите, обичаите и гостоприемството и ще разказвате за фестивала на дружбата. В граматичен план ще научите повече за съществителните и прилагателните имена в родителен падеж множествено число, за глаголите, изискващи родителен падеж, за неопределено личните изречения, за родителен падеж след числителни бройни и след наречията (не)много, (не)мало, (не)сколько и за употребата на видовете глаголи.

 6. Урок 6 Отправляемся в путешествие

  В този урок ще назовавате туристически принадлежности и ще говорите за пътуване, ще обсъждате места за настаняване, ще четете туристически реклами. В граматичен план ще научите повече за съществителните и прилагателните имена в предложен падеж множествено число, за употребата на родителен падеж с предлозите от, до, из, с, за винителен падеж с предлога через за обозначаване на посока и за творителен падеж с предлозите за, под, над, перед, между.

 7. Урок 7 Счастливого пути!

  В този урок ще говорите за пътуване, ще разказвате за географски обекти, ще четете рекламни съобщения за туристически пътувания. В граматичен план ще научите повече за числителните бройни в именителен падеж (101-1000), за официалното назоваване на часово време, за винителен падеж с предлога через за обозначаване на време, за наречията за място и за съществителните и прилагателните имена в дателен падеж множествено число.

 8. Урок 8 Как прекрасен этот мир!

  В този урок ще се запознаете със забележителностите в Санкт Петербург, ще говорите за исторически и културни паметници, ще четете и говорите за известни личности от областта на културата. В граматичен план ще научите повече за предложен падеж за обозначаване на време, за управлението на някои глаголи с винителен и творителен падеж и за употребата на родителен падеж с предлозите у, около, недалеко от, возле и напротив за обозначаване на място.