Your Space for Bulgaria 7 grade

 • Мартин Хобс
 • Джулия Стар Кедъл
 • Десислава Зарева
 • Николина Цветкова
 1. Unit 1 Celebrations

  В урок 1 ще говорите за фестивали и празници, за задължения и правила. В граматичен план ще научите повече за употребата на Past simple и Past continuous, на when / while, както и за употребата на must, have to, be allowed to и can't.

 2. Unit 2 The future

  В урок 2 ще говорите за храна и за природосъобразен начин на живот. В граматичен план ще научите повече за употребата на will / won't за предположения и прогнози, за употребата на наречията за вероятност и възможност perhaps / probably / possibly, за употребата на will за предложения, обещания и решения, както и за употребата на Present continuous за бъдеще време и израза going to.

 3. Unit 3 Challenge

  В урок 3 ще говорите за екстремни спортове и умения за оцеляване в дивата природа . В граматичен план ще научите повече за употребата на Present prefect: ever / never, за употребата на Present prefect с for/since, за въпроса How long?, както и за паралелната употреба на Present prefect и Past simple.

 4. Unit 4 Teen life

  В урок 4 ще говорите за пазаруването и за названията за хора от различен пол и възраст. В граматичен план ще научите повече за употребата на Present perfect с just / already / yet, за неопределителните местоимения, както и за количествените определители too / too much / too many / (not) enough.

 5. Unit 5 Well-being

  В урок 5 ще говорите за компютри и за различни типове поведение при общуване. В граматичен план ще научите повече за употребата на относителните местоимения и на should.

 6. Unit 6 Movie mad

  В урок 6 ще говорите за дрехи и мода. В граматичен план ще научите повече за употребата на both, all, several, за употребата на наречията за степен, за употребата на минало просто време за изразяване на бъдеще време, както и за употребата на въпроси, изискващи да/не отговор.

 7. Unit 7 Values

  В урок 7 ще говорите за опазване на околната среда и за други социално значими теми. В граматичен план ще научите повече за употребата на твърдения, въпроси и кратки отговори във First conditional и wh-въпроси във First conditional, както и за употребата на because и на количествените определители a little /a few.

 8. Unit 8 Cities

  В урок 8 ще говорите за държави, градове и различни места в града. В граматичен план ще научите повече за употребата на предлозите за движение, за употребата на must за препоръка и съвет, за количествените определители little / a little / few / a few, за въпросителните думи и и въпросите към подлога и допълнението.

 9. Unit 9 In my life

  В урок 9 ще говорите за света около вас, за вселената, за храни и напитки и за прекарване на времето навън. В граматичен план ще научите повече за употребата на will за предсказания, за употребата на when и after, за предлози за място.