Математика за 3. клас

 • Т. Витанов
 • Г. Кирова
 • З. Шаркова
 • И. Пушкарова
 • Д. Парушева
 1. Начален преговор

  В този раздел се актуализират знанията на учениците от втори клас. Припомня се четене, писане и сравняване на числата до 100, представянето на двуцифрените числа като сбор от десетици и единици. Упражняват се събиране, изваждане, умножение и деление чрез примери и текстови задачи. Затвърдяват се знанията за изучените геометрични фигури и за пресмятане с именувани числа. Разделът завършва с примерен тест за проверка на входното ниво.

 2. Числата до 1000

  В този раздел учениците се запознават с числата до 1000. Усвояват броене, четене, записване и сравняване на трицифрените числа, както и с представянето им като сбор от редни единици. Отделено е внимание на геометричните знания – въвеждат се понятията права линия, крива линия и лъч.

 3. Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

  В този раздел учениците събират и изваждат трицифрени числа без преминаване. В три урока за нови знания са разгледани основни случаи на събиране и изваждане и в още три урока се затвърдяват усвоените алгоритми. Като приложение учениците решават задачи за намиране на неизвестно умаляемо. В рамките на предвидения за раздела геометричен материал се запознават с понятието ъгъл и с видовете ъгли, с мерните единици километър и милиметър, събират и изваждат именувани числа с новите мерни единици. В края на раздела обогатяват уменията си за решаване на текстови задачи, като разглеждат съставни текстови задачи с три пресмятания и онагледяването им с помощта на отсечки. Разделът завършва с обобщителния урок Вече знам! и със състезателното упражнение Аз успях!.

 4. Събиране и изваждане на числата до 1000 с преминаване

  В този раздел учениците събират и изваждат трицифрени числа с преминаване. В три урока за нови знания са разгледани основни случаи на събиране с преминаване, в три урока са разгледани случаите на изваждане с преминаване (заемане) и в още шест урока се затвърдяват усвоените алгоритми. Като приложение учениците решават задачи за намиране на неизвестно събираемо и неизвестно умаляемо. В рамките на предвидения за раздела геометричен материал се запознават с видовете триъгълници според ъглите, с мерната единица за време век, събират и изваждат именувани числа. Освен това обогатяват уменията си за решаване на текстови задачи, като разглеждат текстови задачи в косвена форма. Разделът завършва с обобщителния урок Вече знам! и с тест за контрол Мога ли сам?..

 5. Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

  С темите в този раздел се разширяват знанията на учениците за умножаване на естествени числа. Въвеждат се и се затвърдяват алгоритмите за умножаване на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено без и с преминаване. Специално внимание се обръща на разпределителното свойство на умножението и на прилагането му за по-лесно смятане. Продължава изграждането на умения за решаване на текстови задачи.

 6. Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число

  В раздела продължава усвояването на действие деление. Учениците се научават да делят двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено число без и с преминаване, да намират половинка, третинка, четвъртинка и десетинка. Запознават се с мерните единици грам, тон и секунда. Прилагат разпределителното свойство на делението за по-лесно смятане. 

 7. Годишен преговор

  В следващите седем урока се преговаря и систематизира учебният материал, изучаван по математика в трети клас. Затвърдяват се аритметичните действия с числа до 1000, като се умножава и дели само с едноцифрени числа. Заедно с аритметичните знания се затвърдяват и усвоените геометрични знания – лъч, ъгъл, видове триъгълници според ъглите, както и новите мерни единици километър, милиметър, грам, тон, секунда. Систематизират се знанията и уменията за решаване на текстови задачи. Разделът завършва с примерен вариант на тест за определяне на изходното ниво. За последния учебен час е предвидено обобщаващо упражнение с разнообразни задачи.