Физика и астрономия
7. клас

 • Максим Максимов
 • Галя Русева
 1. Начален преговор

  В уводния урок се припомня и обобщава накратко изученото за физичните явления по човекът и природата в шести клас: строеж на веществата – атоми, молекули и йони; движение и сили (механични явления); електрични и магнитни явления; величини, които описват явленията.

 2. Електричен ток

  Предстои да научите: да измервате и пресмятате електричен ток, електрично напрежение и съпротивление на консуматор; да свързвате последователно и успоредно източници на напрежение и консуматори; да пресмятате токове и напрежения в електрически вериги с два консуматора, които са свързани последователно или успоредно; да прилагате закона на Джаул – Ленц; да пресмятате мощност на тока и консумирана електроенергия; как да пестите и да използвате безопасно електроенергията.

 3. Светлина и звук

  Предстои да научите: че в прозрачна среда светлината се разпространява праволинейно, като се отразява и пречупва на границата между две среди; за съвременните приложения на явлението пълно вътрешно отражение в оптичните влакна и кабели; как можем да разложим бялата светлина с призма и да получим спектър, съставен от цветни ивици; за какво се използват огледалата и лещите и как се получават оптични образи от тях; как човешкото око работи като оптичен уред и какви негови недостатъци се коригират с очила; че трептенията се характеризират с амплитуда, период и честота; че звукът се разпространява в газове, течности и твърди тела, но за разлика от светлината не преминава през празно пространство; какво е децибел и защо силният шум уврежда слуха.

 4. От атома до Космоса

  Предстои да научите: повече за строежа на атомното ядро и по какво се различават изотопите на един химичен елемент;
  кои са трите вида радиоактивни лъчения; че ядрената енергия, отделена в ядрените реактори при деленето на ядрата на урана, се използва за производство на електроенергия; повече за планетите и малките тела от Слънчевата система; за строежа на Слънцето и звездите и за източника на енергия в техните недра; че гравитационните сили на привличане обединяват звездите в галактики, а галактиките – в купове и свръхкупове от галактики; за съвременната теория за развитието на Вселената.