Весёлые ребята 3. класс

 • Диана Цотова
 1. Урок 1 Я и мои друзья

  В този урок ще се научите да разказвате за себе си, да назовавате числата, да посочвате местоположението на предметите, да назовавате частите на деня и да говорите за празниците в България и Русия. В граматичен план ще научите повече за личните местоимения с глагола звать, за личните местоимения в конструкцията мне…лет, за показателното местоимение это, за притежателните местоимения, за числителните бройни 1-20 в именителен падеж, както и за употребата на предложен падеж с предлозите в и на за обозначаване на местоположение.

 2. Урок 2 Моя семья

  В този урок ще се научите да назовавате членовете на семейството, да говорите за домашните любимци, за наличност и притежание на предмети, да изброявате месеците, да говорите за времето и сезоните и за празнуване на рожден ден. В граматичен план ще научите повече за употребата на родителен падеж с предлога у в конструкцията у меня есть…, за употребата на дателен падеж за изразяване на възраст (другу 8 лет), за употребата на дателен падеж без предлог за посочване адресата на действието и за употребата на винителен падеж без предлог с одушевени предмети (я люблю маму).

 3. Урок 3 Как дела?

  В този урок ще говорите за настроението, за себе си и приятелите си, ще научите как се наричат частите на лицето и главата и да описвате лицето на приятел. В граматичен план ще научите повече за рода и числото на прилагателните, за съгласуването на прилагателните имена със съществителните, за употребата на творителен падеж с предлога с (я дружу с …) и за въпросителните изречения (С кем ты дружишь?).

 4. Урок 4 С утра до вечера

  В този урок ще говорите за дневен режим, ще се научите да казвате колко е часът, да назовавате частите на деня, да разказвате за вчерашния ден и за това какво правите у дома, в училище и на стадиона. В граматичен план ще научите повече за наречията за време, за употребата на родителен падеж с числителни бройни за изразяване на време (Сейчас

  два часа.), за сегашно време, частиците уже, ещё, за минало време(1), за употребата на предложен падеж с предлога о (говорить о школе) и за въпросителните изречения (Когда ты встаёшь?).

 5. Урок 5 Любимая еда

  В този урок ще говорите за любими храни, за това, което ядете в училище, за плодовете и зеленчуците в градината. В граматичен план ще научите повече за употребата на винителен падеж без предлог с неодушевени предмети (Я люблю салат.), за употребата на винителен падеж с предлозите в и на за изразяване на насоченост на действието (Я поставил молоко на стол.) и за употребата на творителен падеж с предлога с (чай с молоком).

 6. Урок 6 В парке

  В този урок ще говорите за това какво правите в свободното си време, ще назовавате видове спорт, ще говорите за литературни произведения за деца и герои от руски приказки. В граматичен план ще научите повече за наречията за начин (хорошо, плохо, быстро, медленно), за съобщителните изречения (Сегодня я играл в футбол.), за употребата на творителен падеж с глагола заниматься (заниматься спортом) и за употребата на инфинитив с модалните глаголи хотеть, любить, уметь (Я люблю танцевать.)

 7. Урок 7 В деревне

  В този урок ще говорите за живота на село, ще изброявате домашните животни, ще говорите за дивите животни и тяхното местообитание, ще разказвате за това къде сте били. В граматичен план ще научите повече за съществителното име в именителен падеж като извършител на действието (Корова мычит.), за минало време (2), за употребата на предложен падеж с предлога о (говорить о музыке) и за наречията за място (здесь, там).