Конечно 6 класс

 • Татяна Алексиева
 • Евгения Костова
 • Виолета Миланова
 1. Урок 1 Снова в школу

  В урок 1 ще говорите за училищното ежедневие, за учебната програма и учебните предмети, ще провеждате интервю с директора, ще говорите за това как се избира говорител на класа. В граматичен план ще научите за употребата на въпросителните местоимения и изречения, за единственото и множественото число на съществителните, за образуването формите за множествено число, за прилагателните в Именителен падеж, за редните числителни до 20 в Именителен падеж.

 2. Урок 2 Мои друзья и кумиры

  В урок 2 ще говорите за личността и характера, за героите, за свободното време с приятели, за музикалните инструменти и за концерти. В граматичен план ще научите за употребата на Винителен падеж за обект на действието, за прилагателни във Винителен падеж, за израза похож на кого?/на что? с Винителен падеж, за личните местоимения във Винителен падеж, за употребата на глагола играть с предлога на, за склонението на съществителните, за простите изречения.

 3. Урок 3 День за днём

  В урок 3 ще говорите за деня си, за интересите си, за училищни кръжоци, за домашните задължения, за правилата за поведение в интернет. В граматичен план ще научите за вида глагол, за употребата на наречията за време с глаголи от свършен и несвършен вид, за личните местоимения в Дателен и Творителен падеж, за прилагателните в в Дателен и Творителен падеж.

 4. Урок 4 Приглашаем на обед

  В урок 4 ще говорите за ястия и напитки, за любимата си храна, ще се научите да поръчвате в кафене и ресторант, ще говорите за правилното хранене. В граматичен план ще научите за употребата на простото бъдеще време, за употребата на глаголите есть, хотеть, на съюзите и и или, за прилагателните в Родителен падеж, за употребата на Родителния падеж с предлозите без, из, за личните местоимения в Родителен падеж.

 5. Урок 5 Все работы хороши

  В урок 5 ще говорите за видовете професии и за различни занимания, за добри дела и за града на майсторите. В граматичен план ще научите за употребата на Творителен падеж за изразяване на оръдие на действието, за Творителен падеж за обозначение обекта на действието с глаголите интересоваться, увлекаться, за Дателен падеж с предлога к, за съставно именно сказуемо, за сложносъчинени изречения, за съюзите и, а, но, за предикативните наречия легко, трудно, полезно.

 6. Урок 6 Поехали

  В урок 6 ще говорите за видовете транспорт, за ориентацията в града, за известните пътешественици. В граматичен план ще научите за употребата на глаголите за движение идти-ходить, ехать-ездить, на Предложен падеж с предлога на за обозначаване начина на придвижване, за Винителен падеж с предлозите в и на за обозначаване на посока, за Дателен падеж с предлозите по и к за изразяване посоката на движение.

 7. Урок 7 Спорт, спорт, спорт

  В урок 7 ще говорите за видовете спорт, за спортни уреди и принадлежности и за здравословния начин на живот. В граматичен план ще научите за сравнителната степен на прилагателните, за употребата на Творителен падеж с глаголите заниматься, увлекаться, за числителните 1-100 в Именителен падеж, за наречията за начин интересно, весело, скучно.

 8. Урок 8 Мы празднуем вместе

  В урок 8 ще говорите за календара, за празници и традиции, за народното творчество и за сувенири. В граматичен план ще научите за посочването на месец и дата с Родителен падеж, за употребата на Родителен падеж за изразяване предназначението на предмета с предлога для, за употребата на глаголите с Творителен падеж восхищаться, гордиться, за показателните местоимения и за побудителните изречения.

 9. Урок 9 На природе

  В урок 9 ще научите видовете диви животни и растения и ще говорите за опазването на околната среда. В граматичен план ще научите за кратките форми на прилагателните, за Родителен падеж с определително значение, за личните местоимения в Предложен падеж, за прилагателните в Предложен падеж.