Magnet für Bulgarien 6. Klasse

 • Джорджо Мотта
 1. Lektion 0 Guter Start

  В уводния урок ще научите изразите за поздрав и сбогуване, съгласие и отказ, учебни предмети и учебни принадлежности, ще разберете как да изразявате мнението си и да питате за мнението на други, ще говорите за страни и езици, ще научите думи и изрази за закуска. В граматичен план ще научите повече за употребата на граматичния член в Nominativ, Akkusativ und Dativ, на притежателните местоимения в Akkusativ, на предлозите in, auf, unter, neben с Dativ, на глаголите в сегашно време, на повелително наклонение.

 2. Lektion 1 Meine Hobbys

  В урок 1 ще говорите за свободното време, за своите интереси и хобита, за приятелството, за ежедневието си, ще се научите как да изразявате предпочитания. В граматичен план ще научите повече за словореда в изречението, за притежателните местоимения в Dativ, за наречията (nie, selten, manchmal, oft), за употребата на предлозите за време um, am, seit, von, bis, nach, gegen.

 3. Lektion 2 Meine Nachbarn, mein Stadtviertel

  В урок 2 ще говорите за интересите си и за професии, за града и за обществения транспорт, както и ще се научите да описвате пътя, да формулирате молба, за говорите за забрани и да описвате лица. В граматичен план ще научите за употребата на предлозите за място an, in, vor, auf, nach, neben, hinter, zwischen, durch, über, unter, на предлозите mit и zu, на модалния глагол dürfen.

 4. Lektion 3 Ich habe Hunger …

  В урок 3 ще се научите да четете менюто, да давате поръчка в ресторант, ще говорите за ястия и напитки, ще научите названията на важни места в града и на село, ще се научите да изразявате мнението си. В граматичен план ще научите за употребата на интернационализмите, на показателите за количество, за употребата на предлога за място in с Akkusativ и Dativ.

 5. Lektion 4 Sport, Sport, Sport

  В урок 4 ще говорите за видовете спорт, ще формулирате, приемате и отхвърляте предложения, ще питате за уменията на други лица, ще сравнявате неща, ще разбирате статистика. В граматичен план ще научите за употребата на модалните глаголи (können, wollen, müssen), както и за сравнителната степен на прилагателните.

 6. Lektion 5 Es ist passiert!

  В урок 5 ще говорите за видовете спорт, за училище, за разходки в планината, ще се научите да говорите за отминали събития и да съобщавате за хронологичния ред на събития. В граматичен план ще научите за употребата на Perfekt.

 7. Lektion 6 Die Welt um uns

  В урок 6 ще научите названията на дивите животни, ще говорите за природата и за опазването й, ще изразявате и обосновавате мнението и позицията си, ще говорите за отминали събития. В граматичен план ще научите за употребата на Präteritum на глагола sein, на предлозите für и ohne + Akkusativ, за употребата на изреченията с weil, за свързването на главни изречения с aber, oder, und, denn, за употребата на модалния глагол sollen.

 8. Lektion 7 Erinnerungen

  В урок 7 ще разказвате за първия учебен ден и за детството си, ще говорите за празници и обичаи, за рожден ден, ще споделяте спомени и ще говорите в минало време. В граматичен план ще научите за употребата на Präteritum на глаголите sein и haben, както и на модалните глаголи, за употребата на изреченията с weil, also, deshalb.

 9. Lektion 8 Familienkonflikte

  В урок 8 ще говорите за отношенията в семейството и за нормите в обществото, ще се научите как да изразявате задоволство и недоволство, ще определяте положението на предмети, ще правите предположения. В граматичен план ще научите за употребата на изречения с dass и на предлози с два падежа.