Your Space for Bulgaria 6 grade

 • Мартин Хобс
 • Джулия Стар Кедъл
 • Десислава Кирилова Зарева
 • Николина Валентинова Цветкова
 1. Unit 1 People

  В урок 1 ще говорите за ежедневието, за домашните задължения, ще описвате характера и външния вид. В граматичен план ще научите повече за употребата на сегашно време, за употребата на some / any, на броими/неброими съществителни, за употребата на съществителни без граматичен член, за употребата на too much / too many, за употребата на Present simple и present continuous, както и на can и very / really / quite.

 2. Unit 2 Going places

  В урок 2 ще говорите за ориентиранe в града и транспортни средства, за дейности сред природата, за диви растения, кактo и за традиционни празници. В граматичен план ще научите повече за употребата на минало време на глагола be, за употребата на there was, there were, за употребата на съществителни в множествено число, както и на предлози за време.

 3. Unit 3 Heroes

  В урок 3 ще говорите за големи природни катастрофи, за чувства, за герои и легенди. В граматичен план ще научите повече за употребата на минало време, за употребата на could; was/were able to, както и за употребата на притежателните форми.

 4. Unit 4 Nature

  В урок 4 ще говорите за природата, за географски обекти, за диви животни. В граматичен план ще научите повече за употребата на сравнителна и превъзходна степен на прилагателните, за употребата на  as ... as / not as ... as, както и за числителни.

 5. Unit 5 Outdoors

  В урок 5 ще говорите за места в града и различни любими занимания, както и за пазаруване. В граматичен план ще научите повече за употребата на Present continuous за бъдещи планове, за употребата на would like (to), a bit/number of..., a dozen/hundred... dozens/hundreds of, както и на may.

 6. Unit 6 Body and mind

  В урок 6 ще говорите за любими телевизионни програми, както и за здравето. В граматичен план ще научите повече за употребата на must и have to, както и на Zero conditional и Gerund.

 7. Unit 7 Events

  В урок 7 ще говорите за любими типове текстове и полезни глаголи. В граматичен план ще научите повече за употребата на Past continuous, за употребата на while, на наречия за честота, на Рast continuous и past simple с when, на граматичния член.

 8. Unit 8 Ambitions

  В урок 8 ще говорите за професии и за това как да се забавляваме в града. В граматичен план ще научите повече за употребата на be going to и за предлози за движение.

 9. Unit 9 Today and tomorrow

  В урок 9 ще говорите за света около вас, за вселената, за храни и напитки и за прекарване на времето навън. В граматичен план ще научите повече за употребата на will за предсказания, за употребата на when и after, за предлози за място.

 10. Unit 10 In my life

  В урок 10 ще говорите за спорт. В граматичен план ще научите повече за употребата на редни числителни и ще направите преговор.