Превенция и профилактика на заболявания на нервната система (Проекти и дискусия)

    Многобройни са изискванията за под­дър­жа­не и за­пазvва­не на пси­хи­чес­ко­то здра­ве на чо­ве­ка. Хи­ги­е­на­та на нерв­на­та си­сте­ма (пси­хо­хи­ги­е­на) след­ва да оси­гу­ри пра­вил­но­то пси­хи­чес­ко раз­ви­тие на под­раст­ва­щи­те и да за­па­зи пси­хи­чес­ко­то здра­ве на из­рас­на­лия чо­век.

Mikael Voss, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

    Редица заболявания на май­ка­та, вклю­чи­тел­но и теж­ки нерв­ни на­пре­же­ния по вре­ме на бре­мен­ност­та, мо­гат да по­вли­я­ят не­бла­го­при­ят­но вър­ху раз­ви­ти­е­то и офор­мя­не­то на нерв­на­та си­сте­ма на пло­да. Здра­ве­то на ба­ща­та съ­що е от съ­щест­ве­но зна­че­ние за пси­хи­чес­ко­то здра­ве на де­ца­та.
    Причините за нарушения в дей­ност­та на нерв­на­та си­сте­ма мо­гат да бъ­дат бак­те­рии и ви­ру­си, при­чи­ня­ва­щи ин­фек­ции, ал­ко­хол, нар­ко­ти­ци, со­ли­те на ня­кои ме­та­ли, зло­у­по­тре­ба с ле­карст­ва.

Предварителна под­го­тов­ка:

    Класът се разделя на гру­пи (еки­пи). Вся­ка гру­па из­би­ра ед­на от че­ти­ри­те те­ми, свър­за­ни с пре­вен­ция и про­фи­лак­ти­ка на за­бо­ля­ва­ния на нерв­на­та си­сте­ма и пра­ви са­мо­сто­я­тел­но про­уч­ва­не по из­бра­на­та те­ма. Ре­зул­та­ти­те от сво­е­то про­уч­ва­не мо­же да пред­ста­ви във вид на пре­зен­та­ции, пос­те­ри, таб­ла, схе­ми и др.

Инсулт в резултат на стеснение и запушване на кръвоносен съд в мозъка

Инсулт в резултат на запушен с тромб кръвоносен съд в мозъка

    Тема на проекта:    
    Хигиенни правила и нор­ми за нор­мал­но функ­ци­о­ни­ра­не на нерв­на­та си­сте­ма

    Опорни точки:
– дневен режим;
– спортни занимания;
– организация на учеб­ния про­цес;
– пълноценно хранене (бел­тъ­ци, ви­та­ми­ни и дру­ги ве­щест­ва);
– самоконтрол и се­бе­ут­върж­да­ва­не.

    Тема на проекта:    
    Здравни познания за нерв­на­та си­сте­ма

    Заболявания на нерв­на­та си­сте­ма (при­чи­ни – приз­на­ци – пре­вен­ция):
    – вследствие от теж­ки трав­ми на гла­ва­та и на гръб­нач­ния стълб;
    – инфекции и ин­фек­ци­оз­ни бо­лес­ти (ту­бер­ку­ло­за, ме­нин­гит, си­фи­лис);
    – хранителни раз­стройст­ва на пси­хич­на ос­но­ва (ано­рек­сия, бу­ли­мия);
    – неврози (за­бо­ля­ва­ния без ви­ди­мо ув­реж­да­не на мо­зъ­ка) и за­ви­си­мос­ти.

Дискова херния

Черепно-мозъчна травма

    Тема на проекта:    
    Влияние на вещества с вред­но въз­дейст­вие вър­ху нерв­на­та си­сте­ма:

    – алкохол;
    – наркотици (вклю­чи­тел­но ам­фе­та­ми­ни);
    – разтворители, ле­пи­ла;
    – йони на теж­ки ме­та­ли (оло­во, жи­вак).

    Тема на проекта:    
    Апарати и методи за из­след­ва­не на мо­зъ­ка:

    – апарати за из­след­ва­не на мо­зъ­ка (ком­пю­тъ­рен то­мо­граф и др.);
    – методи за из­след­ва­не на мо­зъ­ка (ЕЕГ, мо­зъч­на кар­то­гра­фия и др.).

1. Какво е значението на днев­ния ре­жим и пра­вил­но­то хра­не­не за про­фи­лак­ти­ка­та на фи­зи­чес­ко­то и пси­хи­чес­ко­то здра­ве? Лип­са­та на кои ви­до­ве хра­ни­тел­ни ве­щест­ва мо­же да до­ве­де до сму­ще­ния във функ­ци­и­те на мо­зъ­ка?
2. Какво е значението на по­ло­жи­тел­но­то от­но­ше­ние към учеб­ния про­цес?
3. Каква е опасността от упо­тре­ба­та на ал­ко­хол и нар­ко­ти­ци как­то за лич­ност­та, та­ка и за об­щест­во­то?
4. Как влияят пси­хо­ак­тив­ни­те ве­щест­ва вър­ху нерв­на­та си­сте­ма на чо­век?
5. Какво е влиянието на хор­мо­нал­ни­те пре­па­ра­ти, съ­дър­жа­щи по­ло­ви хор­мо­ни, вър­ху нерв­на­та си­сте­ма?
6. Предложете начини за оси­гу­ря­ва­не на рав­ни въз­мож­но­сти за хо­ра­та с ув­реж­да­ния на нерв­на­та си­сте­ма. То­ле­рант­ни ли сме към хо­ра­та с ув­реж­да­ния на нерв­на­та си­сте­ма?

Проверете какво сте научили