Изчисляване на индекс на телесна маса, основна обмяна на веществата и дневен енергоразход (Практически дейности)

    За нормалното функциониране на ор­га­низ­ма е не­об­хо­дим ба­ла­нс меж­ду из­раз­ход­ва­на­та енер­гия и ка­чест­во­то и ко­ли­чест­во­то на при­е­та­та хра­на. То­зи ба­ланс пред­по­ла­га под­дър­жа­не­то на по­сто­ян­на те­лес­на ма­са, близ­ка до иде­ал­на­та (здра­во­слов­на­та). Чрез из­полз­ва­не­то на фор­му­ли мо­гат да бъ­дат из­чис­ле­ни ин­дек­сът на те­лес­на­та ма­са, ос­нов­на­та об­мя­на на ве­щест­ва­та и днев­ни­ят енер­го­раз­ход за все­ки чо­век. Те да­ват цен­на ин­фор­ма­ция за под­дър­жа­не на то­зи ба­ланс.

Цели на практическите дейности

    1. Формиране на умения за из­чис­ля­ва­не на ин­дек­са на те­лес­на­та ма­са, ос­нов­на­та об­мя­на на ве­щест­ва­та и днев­ния енер­го­раз­ход.
    2. Оценка на определените стойности на ин­дек­са на те­лес­на­та ма­са, ос­нов­на­та об­мя­на на ве­щест­ва­та и днев­ния енер­го­раз­ход.

Уреди, инструменти и материали

метър;
кантар.

Задача 1. Изчисляване на индекс на телесна маса (ИТМ)

    Индексът на телесната маса (англ.: body mass index) e ме­ди­ко-би­о­ло­ги­чен по­ка­за­тел за оп­ре­де­ля­не на здра­во­слов­ни­те (нор­мал­ни­те) стой­нос­ти на тег­ло­то, как­то и на сте­пе­ни­те на не­до­хран­ва­не или за­тлъс­тя­ва­не.

    Индексът на телесната маса се из­чис­ля­ва по фор­му­ла – те­лес­но­то тег­ло, из­ме­ре­но в ки­ло­гра­ми, се раз­де­ля на ръс­та на квад­рат, из­ме­рен в мет­ри.

ИТМ = тегло на тялото (кg) / ръст (m)2

    Световната здравна ор­га­ни­за­ция е при­е­ла нор­ми за ин­декс на те­лес­на­та ма­са не­за­ви­си­мо от въз­раст­та, по­ла или дру­ги ин­ди­ви­ду­ал­ни ха­рак­те­рис­ти­ки.

Ход на работа:

1. Помолете ваш съученик да из­ме­ри ръ­ста ви. За­пи­ше­те стой­ност­та в сm.

2. Измерете вашето тег­ло. За­пи­ше­те от­че­те­на­та стой­ност в кg.

3. Изчислете индекса на те­лес­на­та си ма­са, кат­о за­мес­ти­те във фор­му­ла­та от­че­те­ни­те стой­нос­ти за ва­ше­то те­лес­но тег­ло и ръст.

4. Определете вашето съ­сто­я­ние, съ­от­вет­ства­що на из­чис­ле­ния ИТМ (табл. 1).

5. Направете изводи за връз­ка­та меж­ду ин­дек­са на те­лес­на­та ма­са и съ­сто­я­ни­е­то на ор­га­низ­ма.

Задача 2. Изчисляване на основна обмяна на веществата (ООВ)

    Основната обмяна е най-нис­ко­то ни­во на об­мя­на­та на ве­щест­ва­та, ко­е­то оси­гу­ря­ва жиз­не­ни­те функ­ции в ус­ло­вия на от­но­си­те­лен по­кой, на глад­но (12 – 14 h след хра­не­не), при нор­мал­на тем­пе­ра­ту­ра на тя­ло­то и тем­пе­ра­ту­ра на окол­на­та сре­да 18 – 22°С.

    Стойността на основната об­мя­на при чо­век за­ви­си от мно­го фак­то­ри – нор­мал­на­та функ­ция на жле­зи­те с вът­реш­на се­кре­ция, ви­со­чи­на­та на тя­ло­то, по­ла, тег­ло­то и въз­раст­та. С на­пред­ва­не на въз­раст­та при чо­ве­ка ос­нов­на­та об­мя­на на ве­щест­ва­та на­ма­ля­ва, раз­хо­дът на енер­гия съ­що се по­ни­жа­ва.
    Повишаването на температурата на тя­ло­то с 1°С во­ди до по­ви­ша­ва­не на ос­нов­на­та об­мя­на с 10%. Ос­нов­на­та об­мя­на е по-нис­ка (с 10 – 20%) при ли­ца, жи­ве­е­щи в ра­йо­ни с го­рещ кли­мат.

    Ход на работа:
    1. Използвайте отчетените стой­нос­ти за ва­шия ръст и тег­ло от зад. 1 и из­чис­ле­те ос­нов­на­та си об­мя­на по фор­му­ла­та:
    ООВ (kcal) = (9,99 х теглото в кg) + (6,25 х ръста в сm) – (4,92 х възрастта в години) + 5 (за мъже)
    ООВ (kcal) = (9,99 х теглото в кg) + (6,25 х ръста в сm) – (4,92 х възрастта в години) – 161 (за жени)
    Запишете в тетрадките си по­лу­че­на­та стой­ност.
    2. Кои от факторите, от ко­и­то за­ви­си ООВ, се из­полз­ват във фор­му­ла­та?
    3. Сравнете получената стой­ност с по­лу­че­на­та от ваш съ­у­че­ник и на­пра­ве­те из­вод. За­пи­ше­те го в тет­рад­ки­те си.

Ситуационна задача:

    По време на сън основната об­мя­на се по­ни­жа­ва с 10 – 13% в ре­зул­тат от от­пус­ка­не на мус­ку­ли­те.
    Иван е на 24 години, с тегло 72 кg и ръст 178 сm.
    Изчислете каква е стойността на ос­нов­на­та об­мя­на на Иван:
     при покой;
     по време на сън;
     при покачване на тем­пе­ра­ту­ра­та на тя­ло­то с 2°С.
    Сравнете получените ре­зул­та­ти от три­те из­чис­ле­ния и на­пра­ве­те из­вод. За­пи­ше­те го в тет­рад­ки­те си.

Ситуационна задача:

    Интелектуалната дейност, при­дру­же­на с емо­ции, по­ви­ша­ва днев­ния енер­го­раз­ход с 10 – 15%.
    Валентина е на 32 години, с тег­ло 57 кg и ръст 168 сm. Тя ра­бо­ти в офис (ра­бо­та, ко­я­то не включ­ва ак­тив­но дви­же­ние), по­се­ща­ва фит­нес.
    Из­чис­ле­те днев­ния енер­го­раз­ход на Ва­лен­ти­на:
     при посещение на фит­нес пет дни от сед­ми­ца­та;
     при емоционално наситен ра­бо­тен ден.
    Сравнете получените ре­зул­та­ти от две­те из­чис­ле­ния и на­пра­ве­те из­вод. За­пи­ше­те го в тет­рад­ки­те си.

Задача 3. Изчисляване на дневен енергоразход

    При ежедневните дейности, ко­и­то чо­век из­върш­ва, раз­хо­дът на енер­гия се уве­ли­ча­ва над ни­во­то на ос­нов­на­та об­мя­на на ве­щест­ва­та. Съ­щест­ву­ват ко­е­фи­ци­ен­ти, ко­и­то съ­от­вет­стват на сте­пен­та на на­то­вар­ва­не (ос­нов­но на опор­но-дви­га­тел­на­та и хра­но­сми­ла­тел­на­та си­сте­ма) на чо­век (табл. 2). Те­зи ко­е­фи­ци­ен­ти от­ра­зя­ват ти­пич­но­то сед­мич­но на­то­вар­ва­не.

    Ход на работа:
    1. Умножете стойността на ос­нов­на­та си об­мя­на, по­лу­че­на в зад. 2, със съ­от­вет­ния ко­е­фи­ци­ент, съ­от­вет­стващ на ва­ше­то сед­мич­но на­то­вар­ва­не.
    2. Запишете в тетрадките си по­лу­че­на­та стой­ност.
    3. Изберете седмично натоварване, раз­лич­но от оби­чай­но­то за вас, и из­чис­ле­те за не­го днев­ния си енер­го­раз­ход.
    4. Сравнете получените стой­нос­ти. На­пра­ве­те из­вод. За­пи­ше­те го в тет­рад­ки­те си.

    Съпоставете получените стой­нос­ти за днев­ния енер­го­раз­ход (kcal) с из­чис­ле­на­та об­ща енер­гий­на стой­ност на днев­но ме­ню за ед­но де­но­но­щие (kcal) (зад. 1 на с. 34 в урока „Съ­ста­вя­не на здра­во­слов­но днев­но и сед­мич­но хра­ни­тел­но ме­ню (Прак­ти­чес­ки дей­нос­ти)“). На­пра­ве­те из­вод. За­пи­ше­те го в тет­рад­ки­те си.

 

 

Задача:

    Коментирайте скулптурата, изоб­ра­зя­ва­ща за­тлъс­тя­ва­не и ано­рек­сия, ко­я­то се на­ми­ра в град Векшьо, Шве­ция (пред град­ска­та биб­ли­о­те­ка).