Хигиена и здравни познания за сърдечносъдовата система

Премахване на тромб от запушен кръвоносен съд

    България е на челно мяс­то в све­та по сър­деч­но­съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния. Кои са при­чи­ни­те за то­ва и как мо­жем да се пред­п­азим?

Хигиенни правила и норми

    Най-важните фактори, които са свър­за­ни с хи­ги­е­на­та на сър­деч­но­съ­до­ва­та си­сте­ма, са: дви­же­ни­я­та, ту­риз­мът и спор­тът, пра­вил­но­то на­то­вар­ва­не на сър­деч­ния мус­кул, пра­вил­но­то хра­не­не, пси­хич­но­то рав­но­ве­сие.
    1. Тренираност на сърдечния мускул. Тя е от съ­щес­тве­но зна­че­ние за не­го­ва­та ра­бо­то­спо­соб­ност. При не­тре­ни­ра­ни­те ин­ди­ви­ди по-бър­зо на­стъп­ва умо­ра на сър­деч­ния мус­кул. Спорт­на­та дей­ност, съ­об­ра­зе­на с ин­ди­ви­ду­ал­ни­те и въз­рас­то­ви­те осо­бе­нос­ти на ин­ди­ви­да, укреп­ва ми­о­кар­да на сър­це­то.
    2. Правилно хранене. Прекомерният при­ем на бо­га­та на жи­во­тин­ски маз­ни­ни хра­на по­ви­ша­ва хо­ле­сте­ро­ла (не­раз­тво­ри­мо маст­но ве­щест­во) в кръв­та. Той се от­ла­га по вът­реш­на­та по­върх­ност на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, стес­ня­ва тех­ния ка­нал и зат­руд­ня­ва кръ­во­снаб­дя­ва­не­то на тъ­ка­ни­те и ор­га­ни­те.
    3. Химични фактори. Никотинът и ал­ко­хо­лът имат сил­но не­бла­го­при­ят­но дейст­вие вър­ху сър­деч­но­съ­до­ва­та си­стем­а. Ал­ко­хо­лът пре­диз­вик­ва из­ме­не­ние в струк­ту­ра­та на сър­деч­на­та мус­ку­ла­ту­ра и на­ма­ля­ва ра­бо­то­спо­соб­ност­та на сър­це­то. Ни­ко­ти­нът ус­ко­ря­ва сър­деч­на­та дей­ност, сви­ва кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. В ре­зул­тат се по­ви­ша­ва кръв­но­то на­ля­га­не.

    4. Рискови ситуации, свързани със за­ра­зя­ва­не по кръ­вен път. Ви­ру­сът, при­чи­ня­ващ СПИН (син­дром на при­до­би­та­та имун­на не­дос­та­тъч­ност), и ви­ру­си­те, при­чи­ня­ва­щи ня­кои ви­до­ве хе­па­тит, се пре­да­ват чрез пряк кон­такт на ли­га­ви­ца­та или кръв­ния по­ток със съ­дър­жа­ща ви­ру­са кръв, при кръ­во­пре­ли­ва­не, при упот­ре­ба на за­мър­се­ни иг­ли, при бре­мен­ност, раж­да­не и др.

    5. Стрес и преумора. По­сто­ян­но­то нерв­но на­пре­же­ние (стре­сът) и пре­у­мо­ра­та са не­бла­го­при­ят­ни за дей­ност­та на сър­деч­но­съ­до­ва­та си­сте­ма, за­що­то се на­ру­ша­ва кръ­во­снаб­дя­ва­не­то на тъ­ка­ни­те и ор­га­ни­те.

    Всеки човек чрез на­чи­на си на жи­вот мо­же да на­ма­ли риска от сър­деч­но­съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния. Про­дъл­жи­тел­но­то не­спаз­ва­не на хи­ги­ен­ни­те нор­ми пре­диз­вик­ва се­ри­оз­ни на­ру­ше­ния и за­бо­ля­ва­ния на сър­деч­но­съ­до­ва­та си­сте­ма.

Атеросклероза и запушване на венечна артерия

Балонна ангиопластика и поставяне на стенд на запушена артерия

Здравни познания за сър­деч­но­съ­до­ва­та система

Инфаркт на миокарда

Инсулт

Инсулт

Калцифициране на полулунната клапа

    1. Какво представлява сър­деч­ни­ят по­рок?
    2. Проучете ефекта от различни ди­е­ти (про­те­и­но­ва, ве­ге­та­ри­ан­ска и др.) вър­ху съ­сто­я­ни­е­то и функ­ци­о­ни­ра­не­то на сър­деч­но­съ­до­ва­та си­сте­ма.

Лечение на аневризма чрез поставяне на стенд

Наноробот унищожава определена (чужда) клетка

1. Кои фактори влияят благоприятно и кои – не­бла­го­при­ят­но вър­ху дей­ност­та на сър­деч­но­съ­до­ва­та си­сте­ма? На­пра­ве­те таб­ли­ца.
2. Съставете примерен дневен ре­жим (хра­не­не и дей­нос­ти) за пред­паз­ва­не от за­бо­ля­ва­ния на сър­деч­но­съ­до­ва­та си­сте­ма.
3. Посочете примери за ситуации на за­ра­зя­ва­не по кръ­вен път. Оце­не­те рис­ка от за­ра­зя­ва­не. Пред­ло­же­те на­чи­ни за пре­вен­ция.
4. Направете презентация за па­губ­но­то дейст­вие на ал­ко­хо­ла и ни­ко­ти­на вър­ху чо­веш­кия ор­га­ни­зъм.