Преобразуване на графично изображение

Предизвикателство

В училище предстои да бъде монтиран витраж, който да бъде поставен между етажите на сградата. Той е доставен в пакет без описание как да бъде сглобен и монтиран. Вашата задача е да подредите всички парчета така, че да бъде готов за монтиране.

Всяка маркирана област на едно изображение може да бъде копирана, изтрита или преместена.

В групата инструменти Image/Rotate е друго действие, свързано с изображенията и техните части и това е завъртане (Rotate).

Различните варианти за промяна спрямо завъртане са 90° надясно (по часовниковата стрелка), 90° наляво (обратно на часовниковата стрелка) или на 180°. Тези действия може да се прилагат многократно, до постигане на желания резултат.

Друга възможност за преобразуване на изображение или маркирана негова област е Flip (обръщане).

При избор на командата Image/Flip vertical oбръщането се извършва спрямо долната страна на избраната област, така че визуално се получава огледален образ. А чрез Image/Flip horizontal ще се обърне огледално спрямо дясната страна на областта.

Изрязването на определена област от изобрaжение се изпълнява от команда Crop (изрязване), разположена в групата инструменти Image.

Промяната в размера на изображенията се свързва с промяната на броя на пикселите по широчина, височина или и в двете посоки. В групата инструменти Image/Resize изображенията може да се променят по два начина: чрез определяне на точния брой пиксели или относително в проценти.

Накланянето на изображения или на части от тях се извършва от кoмандата Skew (наклон).

След избора на командата File/Print имаме възможност да избираме различни опции: Print, Page Setup, Print preview.

В прозореца Print можем да изберем принтера, на който ще се печата, като посочим името му и колко копия да се отпечатат.

В диалоговия прозорец Page Setup в областта Paper (хартия) се определя размерът на листа, върху който ще се принтира. Дали изображението трябва да се отпечата по дължина или по ширина на листа, в област Orientation се поставя Portrait (Портретно) или Landscape (Пейзажно).

Броят на копията, които трябва да се отпечатат, се задава чрез полето Number of copies.

В полето Margins може да се отбележи размерът на белите полета отляво, отдясно, отгоре, отдолу на листа. В полето Centering се посочва спрямо хоризонталата или вертикалата трябва да се центрира изображението. В прозорецa Print Preview можем да видим как ще бъде разположено изображението на листа и имаме опции за промяна.

Преобразуване на графично изображение

Предизвикателство

В училище предстои да бъде монтиран витраж, който да бъде поставен между етажите на сградата. Той е доставен в пакет без описание как да бъде сглобен и монтиран. Вашата задача е да подредите всички парчета така, че да бъде готов за монтиране.

Преобразуване на изображение

1. Отворете файла vitrage.png, в който ще намерите парчетата от витража, и направете завъртане на тези от тях, които смятате, че са се разместили. Съхранете промените във файла.

vitrage.png

Всяка маркирана област на едно изображение може да бъде копирана, изтрита или преместена.

В групата инструменти Image/Rotate е друго действие, свързано с изображенията и техните части и това е завъртане (Rotate).

Различните варианти за промяна спрямо завъртане са 90° надясно (по часовниковата стрелка), 90° наляво (обратно на часовниковата стрелка) или на 180°. Тези действия може да се прилагат многократно, до постигане на желания резултат.

Друга възможност за преобразуване на изображение или маркирана негова област е Flip (обръщане).

При избор на командата Image/Flip vertical oбръщането се извършва спрямо долната страна на избраната област, така че визуално се получава огледален образ. А чрез Image/Flip horizontal ще се обърне огледално спрямо дясната страна на областта.

Изрязването на определена област от изобрaжение се изпълнява от команда Crop (изрязване), разположена в групата инструменти Image.

Промяната в размера на изображенията се свързва с промяната на броя на пикселите по широчина, височина или и в двете посоки. В групата инструменти Image/Resize изображенията може да се променят по два начина: чрез определяне на точния брой пиксели или относително в проценти.

Накланянето на изображения или на части от тях се извършва от кoмандата Skew (наклон).

6. Като използвате файла palm.png, експериментирайте и попълнете следната таблица.

 

 Вид наклон (skew)  Стойност  Посока на наклона
 хоризонтално  10  
 хоризонтално  -10  

palm.png

Отпечатване на изображение

След избора на командата File/Print имаме възможност да избираме различни опции: Print, Page Setup, Print preview.

В прозореца Print можем да изберем принтера, на който ще се печата, като посочим името му и колко копия да се отпечатат.

В диалоговия прозорец Page Setup в областта Paper (хартия) се определя размерът на листа, върху който ще се принтира. Дали изображението трябва да се отпечата по дължина или по ширина на листа, в област Orientation се поставя Portrait (Портретно) или Landscape (Пейзажно).

Броят на копията, които трябва да се отпечатат, се задава чрез полето Number of copies.

В полето Margins може да се отбележи размерът на белите полета отляво, отдясно, отгоре, отдолу на листа. В полето Centering се посочва спрямо хоризонталата или вертикалата трябва да се центрира изображението. В прозорецa Print Preview можем да видим как ще бъде разположено изображението на листа и имаме опции за промяна.