Конечно 5 класс

 • Татяна Алексиева
 • Евгения Костова
 • Виолета Миланова
 1. Урок 1 Привет, Россия!

  В урок 1 ще научите как да се запознавате, да давате лична информация, да говорите за географски обекти и времето. В граматичен план ще научите повече за числото и рода на съществителните, за личните местоимения в Именителен падеж, за редните числителни 1-100 в Именителен падеж.

 2. Урок 2 Я и мои друзья

  В урок 2 ще говорите за любимите си занимания, за прителството, за характера, ще научите повече за страни и националности. В граматичен план ще научите повече за инфинитива на глаголите, за употребата на глаголите в сегашно време, за прилагателните в Именителен падеж, за Винителен падеж на обекта, за наречията за начин, както и за обръщенията в Именителен падеж.

 3. Урок 3 Моя школа

  В урок 3 ще говорите за училище, учебните предмети, училищните принадлежности, учебната програма и за дните на седмицата. В граматичен план ще научите повече за употребата на глаголите от 1 и 2 спрежение в сегашно време, на Предложния падеж с предлозите в и на, за обозначаването дните на седмицата с Винителен падеж, за Именителен падеж на субекта на действието.

 4. Урок 4 Моя семья

  В урок 4 ще говорите за семейството, роднините, за възрастта, както и за домашните и селскостопанските животни и за растенията. В граматичен план ще научите повече за употребата на глаголите с Дателен падеж, за съобщителните изречения, за Родителен падеж, изразяващ наличие/липса на нещо с предлога у, за Родителен падеж за изразяване на принадлежност, за назоваване на възраст с Дателен падеж, за общ въпрос без въпросителна дума.

 5. Урок 5 Мой день

  В урок 5 ще говорите за ежедневието и ежедневните дейности, за времето, за любимите си занимания, за външния вид и за облеклото. В граматичен план ще научите повече за изразяване на време с Винителен падеж, за Именителен падеж за факт и събитие, за изразяване на съвместни действия с предлога с и Творителен падеж, за употребата на прилагателните в Именителен падеж.

 6. Урок 6 Праздники

  В урок 6 ще говорите за сезоните и месеците, за празници и традиции, за покани за рожден ден и подаръци. В граматичен план ще научите повече за употребата на минало време, на Предложен падеж в единствено число. с предлога о/об, за притежателните местоимения в 3 лице единствено и множествено число.

 7. Урок 7 В гостях как дома

  В урок 7 ще говорите за плодове и зеленчуци, за хранителни продукти, храни и напитки, за пазаруването, за дома, за помещенията и мебелите в дома. В граматичен план ще научите повече за мерните единици, за наречията за количество и степен, за въпросителните изречения с алтернативен въпрос, за сложното бъдеще време, за Родителния падеж за изразяване на принадлежност, за Предложния падеж за изразяване на място с предлозите в и на.

 8. Урок 8 У врача

  В урок 8 ще говорите за здравето, за частите на тялото, за правилното хранене и за посещението при лекаря. В граматичен план ще научите повече за употребата на Именителен падеж за факт и събитие, за глаголите с Родителен падеж, за предикативните наречия, за наречието за степен очень, за пряката и непряката реч.

 9. Урок 9 Мой родной город

  В урок 9 ще говорите за обществените сгради и за града. В граматичен план ще научите повече за изразяването направлеността на движението с Винителен падеж и предлозите в и на, както и за употребата на Творителен падеж с глаголите быть, стать, работать.