Your Space for Bulgaria 5 grade

 • Мартин Хобс
 • Джулия Стар Кедъл
 • Десислава Кирилова Зарева
 • Николина Валентинова Цветкова
 1. Unit 0 Start

  В уводния урок ще се запознаете с английската азбука, с основните изрази за поздрав и сбогуване, ще се научите да давате лична информация, да казвате времето, както и дните на седмицата,  месеците и сезоните. В граматичен план ще научите повече за употребата на глагола be, въпросителните думи, повелителното наклонение, а също и за граматичния член, бройните числителни до 1000 и редните числителни.

 2. Unit 1 Hello!

  В урок 1 ще се запознаете с названията на страни и националности и ще можете да кажете откъде сте, както и ще говорите за приятелства и ще обменяте лична информация. В граматичен план ще научите повече за употребата на глагола be, за притежателните прилагателни, за множественото число на съществителните, за употребата на въпросителни думи и граматичен член.

 3. Unit 2 Homes

  В урок 2 ще говорите за дома и различните видове къщи, ще се запознаете с названията на стаите и мебелите, ще описвате стаи и ще сравнявате различни неща. В граматичен план ще научите повече за употребата на there is, there are и на lots of, за образуването на неправилни форми за множествено число на съществителните, за предлозите за място, за употребата на this, that, these, those и за сравнителната степен на прилагателните.

 4. Unit 3 Family and Friends

  В урок 3 ще говорите за членовете на семейството и за взаимоотношения, ще се научите да описвате външен вид и характер на човека, както и да изразявате притежание. В граматичен план ще научите повече за употребата на have got, за притежателните местоимения и формите за изразяване на притежание, както и за превъзходната форма на прилагателните.

 5. Unit 4 All about me

  В урок 4 ще говорите за ежедневието си и за свободното време, за неща, които обичате и не обичате да правите, за здравето и за частите на тялото. В граматичен план ще научите повече за употребата на сегашно време, за предлозите за време, за употребата на изрази с like / dislike / love / hate + ing.

 6. Unit 5 School

  В урок 5 ще говорите за училище, за учебни предмети и занимания и за рутинни дейности, както и ще научите повече за домашните любимци. В граматичен план ще научите повече за употребата на наречията за частотност, на предлозите за време, на сегашно време, за употребата на can, както и на наречия за начин.

 7. Unit 6 Rules

  В урок 6 ще говорите за правила и спазването им в училище и у дома. Ще научите названията на дрехите и ще се запознаете с различни училищни клубове. В граматичен план ще научите повече за употребата на must, have to / has to, както и на глагола be в Past simple.

 8. Unit 7. Now and then

  В урок 7 ще говорите за празници и традиции, ще научите названията на географски места и важни обществени сгради в града. В граматичен план ще научите повече за употребата на Past simple.

 9. Unit 8. Food

  В урок 8 ще говорите за храни и напитки, за пазаруване в супермаркета, както и за поръчване на храна. В граматичен план ще научите повече за употребата на броими и неброими съществителни, както и за употребата на a/an, some/any/no, How much?/How many?, lots of/a lot of, not much/many.

 10. Unit 9 Health

  В урок 9 ще говорите за метеорологичното време, както и за здравето и посещението при лекаря. В граматичен план ще научите повече за употребата на Present continuous, както и на had to/could.

 11. Unit 10 The future

  В урок 10 ще обсъждате планове за през уикенда, ще изразявате съгласие и несъгласие, ще правите предложения. В граматичен план ще научите повече за употребата на изрази за време, притежателни форми и ще направите преговор.