Веселые ребята 2 класс

 • Диана Цотова
 1. Урок 0 Начинаем!

  В уводния урок ще се запознаете с руската азбука, с числата от 1 до 10 и ще научите стихотворение. В граматичен план ще научите повече за гласните и съгласните звуци, за гласните в различни позиции в зависимост от ударението, за меките съгласни, за употребата на ь.

 2. Урок 1 Привет!

  В урок 1 ще се научите как да поздравявате и да се сбогувате, как да се запознавате и как да представяте себе си, ще научите названията на цветовете, ще можете да благодарите и ще научите повече за Русия и България. В граматичен план ще научите повече за съществителните в Именителен падеж за назоваване на лице и предмет, за личните местоимения с глагола звать, за прилагателните в Именителен падеж, за личните местоимения мне, тебе, ему, ей, за въпросителните местоимения кто, какой, сколько, за показателното местоимение это, за частиците да, нет, за съобщителни и въпросителни изречения.

 3. Урок 2 В школе

  В урок 2 ще се научите как да разговаряте за училище и за училищни принадлежности, а също и за правилата за безопасно движение по пътищата. В граматичен план ще научите повече за употребата на Предложен падеж за място с предлозите в и на, за личните местоимения в Именителен падеж, за употребата на Винителен падеж с предлога в за обозначаване дните на седмицата, за Винителен падеж за обект на действието с неодушевени съществителни без предлог, за личните форми на глагола в сегашно време, за единствено и множествено число на съществителните, за употребата на въпросите что, сколько, где и за наречията за място здесь, там.

 4. Урок 3 Мы играем

  В урок 3 ще научите названията на видовете спорт и различни игри, ще можете да говорите за сезоните и да разказвате какво правите през всеки сезон. В граматичен план ще научите повече за употребата на Винителен падеж с предлога в и глагола играть, за Предложен падеж с предлога на и глагола играть, за личните форми на глаголите в сегашно време, за наречията за начин хорошо, быстро, за наречията за време зимой, летом, осенью, весной, за въпроса когда, за употребата на тоже, за въпросителни изречения без въпросителна дума.

 5. Урок 4 Пикник

  В урок 4 ще научите названията на плодовете и зеленчуците, както и ще поговорите за това какво ядете и пиете и ще изразявате предпочитания. В граматичен план ще научите повече за употребата на Винителен падеж за обект на действието с неодушевени съществителни без предлог, за единствено и множествено число на съществителните, за употребата на Именителен падеж за обозначаване наличието на предмет с предлога в, за личните форми на глаголите в сегашно време.

 6. Урок 5 Домашние любимцы

  В урок 5 ще говорите за домашни животни, ще се научите как да изразявате съгласие и несъгласие, ще назовавате месеците, ще пишете покана и поздравителна картичка за рожден ден. В граматичен план ще научите повече за употребата на личните местоимения в Родителен падеж с предлога у в израза у меня есть ..., за употребата на притежателното местоимение мой, за въпросителното местоимение чей, за одушевени и неодушевени съществителни, за собствени и нарицателни съществителни, за Предложен падеж с предлога в за обозначаване на месец, за въпросителното наречие когда, за възклицателни изречения.

 7. Урок 6 Моя семья

  В урок 6 ще говорите за членовете на семейството, както и за празници и обичаи. В граматичен план ще научите повече за употребата на личните местоимения в Родителен падеж с предлога у в израза у меня есть ..., за употребата на Именителен падеж за обозначаване наличието на лице, за собствени и нарицателни съществителни, за притежателните местоимения мой, твой, наш, както и за личните местоимения его, её с глагола звать.